Betpasgiris.vip restbetgiris.co betpastakip.com restbet.com betpas.com restbettakip.com casino siteleri uluslararası lojistik

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN 

Yayınlama: 18.05.2023 00:00
A+
A-

  

  1. Aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Yasaya göre ayrı ayrı, 01.06.2023 Perşembe günü saat 15.30’da başlanarak sırayla Belediye Encümen toplantı salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

SATILACAK TAŞINMAZLAR

  1. İlimiz Bayır Mahalle 1964/151 parseldeki 632,55m2 arsa üzeri Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından oluşturulan yönetim planına göre, Belediyemize ait olan zemin katta 3 adet işyeri (çekme katlı) ile eklentileri olan 1.bodrum katta bulunan 3 adet depoyla birlikte ayrı ayrı 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ihale ile;
KAT
BAĞIMSIZ
BÖLÜM
NO
(Eklentileri 1Ad.Depo)
ARSA PAYI
 
  ALAN
(M2)
BRÜT 

MUHAMMEN BEDEL
 
GEÇİCİ TEMİNATI (%3)İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

 
ZEMİN230/633222,009.000.000,00 TL +KDV270.000,00 TL01.06.2023İhale 15.30’da başlayarak sıralama takip edilerek yapılacaktır.
ZEMİN330/633222,009.000.000,00 TL +KDV270.000,00 TL01.06.2023
ZEMİN430/633222,009.250.000,00 TL +KDV277.500,00 TL01.06.2023
  1. İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENECEK BELGELER:

       1-Türkiye’de tebligat için adres göstermek.
       2-Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat olarak kabul edilen diğer değerleri vermek.                     
       3-Şartname alındığına dair belge
       4-Gerçek kişiler için Nüfus kayıt örneği
       5-Gerçek kişiler için yerleşim belgesi ( Güncel )
       6-Gerçek kişiler kayıtlı ise ilgili oda veya meslek odası belgesi ( 2023 yılında alınmış )
       7-İmza beyannamesi, vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi(Noterden veya Belediyemizce ‘aslı gibidir’ onaylı)
       8-Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret Sanayi Odası veya ilgili meslek odasından 2023 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge
       9-Tüzel kişiliğin imza sirküleri vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi                    ( Noterden veya Belediyemizce ‘aslı gibidir’ onaylı )     
      10-Ortak girişimlerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
      11-İhale tarihi itibariyle Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden belge almak.
 ( Tüm belgeler asıl, noter tasdikli veya Belediyemizce ‘aslı gibidir’ onaylı olacaktır. Nüfus kayıt örneği, yerleşim belgesi hariç )

  1. Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar
  2. İhale şartnamesi 1.000,00TL bedel karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.
  3. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.
  4.  Bayır Mahalle 1964/151 parseldeki 632,55m2 arsa üzeri işyerleri için, ihaleye katılmak isteyenlerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını 01.06.2023 Perşembe günü saat 15:30’a kadar aynı yasanın 38. maddesi gereğince Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

     İş bu ihale ilanı 6 (Altı) maddeden ibaret olup, her türlü anlaşmazlıkların çözüm yeri Karabük Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
     Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir. İlan Olunur.

#ilangovtr
Basın No ILN01822959
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.