BETON TEST CİHAZ VE MALZEMELERİ

Yayınlama: 20.04.2023 00:00
A+
A-

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ D.S.S DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

BETON TEST CİHAZ VE MALZEMELERİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/405575
1-İdarenin
a) Adı:KARABÜK ÜNİVERSİTESİ D.S.S DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
b) Adresi:KILAVUZLAR MAHALLESİ 413. SOKAK NO:7 DEMİR ÇELİK KAMPÜSÜ 78050 – KARABÜK MERKEZ / KARABÜK – KARABÜK MERKEZ / KARABÜK KARABÜK MERKEZ/KARABÜK
c) Telefon ve faks numarası:03704337966 –
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:BETON TEST CİHAZ VE MALZEMELERİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:5 KALEM MALZEMEDEN 1′ ER ADET SATIN ALINACAKTIR
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DEMİR ÇELİK ENSTİTÜSÜ KILAVUZLAR MAHALLESİ 413. SOKAK NO:7 DEMİR ÇELİK KAMPÜSÜ 78050 – KARABÜK MERKEZ
ç) Süresi/teslim tarihi:Yüklenici malzemeleri işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içerisinde teslim edecektir. 30 uncu günün hafta sonuna, idari tatile veya Resmî tatile denk gelmesi durumunda ilk iş günü son teslim tarihidir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben ilk gün işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:08.05.2023 – 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Karabük Üniversitesi Demir Çelik Kampüsü Rektörlük Hizmet Binası A Blok 3. Kat Toplantı Salonu KARABÜK

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
2000 KN  Otomatik 4 Kolonlu Beton Test Presi  TSEN12390-4 Standardı Belgesine, Masa Tipi Kesme Makinası (orta) ise EN12390-3, 12504-1ASTMC42,4543 Standardı Belgelerine Sahip Olmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teklif edilecek cihazların teknik şartnameye uygunluğunu tespiti amacıyla 2000 KN  Otomatik 4 Kolonlu Beton Test Presi, Karot Alma Makinası (3 Devirli) ve Masa Tipi Kesme Makinası (orta) için katalog istenilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01816839
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.