ÇOCUK OYUN GRUPLARINA YEDEK PARÇA ALIMI

Yayınlama: 14.04.2023 00:00
A+
A-

KARABÜK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇOCUK OYUN GRUPLARINA YEDEK PARÇA ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/384412
1-İdarenin
a) Adı:KARABÜK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:ÖĞLEBELİ MAHALLESİ KARABÜK- ANKARA KARAYOLU ÜZERİ KARDEMİR KARŞISI ESKİ TABUR ALANI BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİ 78200 MERKEZ KARABÜK MERKEZ/KARABÜK
c) Telefon ve faks numarası:3704243532 – 3704123435
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:ÇOCUK OYUN GRUPLARINA YEDEK PARÇA ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:Salıncak Takozu Rulmalı 150,00 Adet, Salıncak Mapası 300,00 Adet vb.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:KARABÜK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ ŞANTİYESİ KAYNAK ATÖLYESİ
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşmenin yapıldığı tarihinden sonraki 15( ON BEŞ ) takvim günü içinde mal alımları muayene ve kabul işlemleri yönetmeliğine uygun olarak, kurulmuş olan kabul komisyonu huzurunda,gelen malların şartnameye uygunluğu kontrol edilip imza altına alınıp kabul işlemi yapılacaktır .
d) İşe başlama tarihi:SÖZLEŞMENİN YAPILDIĞI TARİHTE İŞE BAŞLANMIŞ SAYILIR.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:25.04.2023 – 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):KARABÜK BELEDİYSİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ODASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
ÜRETİCİ ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI (Tasarım ve Üretim hatalarından dolayı oluşabilecek kazalar sebebiyle idareye açılabilecek tazminat davalarını karşılamak üzere kaza başına en az 6.000.000,00 TL teminat bedeli içeren sigorta poliçesi sözleşme esnasında idareye teslim edilecektir.)

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01812938
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.