KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

Yayınlama: 22.05.2023 00:00
A+
A-

İ L A N


MADDE-1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:
Aşağıda belirtilen mülkiyeti idaremize ait Safranbolu İlçesi, İncekaya Köyü, Su Kemeri Mevkii, B Tipi Mesire alanında yer alan Kristal Cam Teras Kafeterya Tesisi, 01/06/2023 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 12:00 de yapılacak ihale ile kira şartnamesine göre  3 (üç) yıl süreli kiraya verilecektir.
MADDE-2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.
İhaleye katılmak isteyenlerin İhale şartname ve eklerini 750,00-TL (yediyüzelli) karşılığı temin etmeleri zorunludur.
MADDE-3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:   
İhale, İl Encümen Salonunda 01/06/2023 Perşembe günü, il encümeni marifetiyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre “açık artırma teklif” usulü yöntemiyle aylık tahmini kira bedeli üzerinden sözlü teklif almak suretiyle yapılacaktır.
MADDE-4: TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Taşınmaz CinsiKul. AlanıAylık Muhammen Bedeli 3 Yıllık Muhammen BedeliGeçici Teminat
 (%3)  
İhale Saati
Kafeterya Tesisi
 
445 m²18.000,00.-TL648.000,00.-TL19.440,00.-TL12:00

MADDE-5: İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, ihalenin yapılacağı 01.06.2023 Perşembe günü saat: 12:00’de İl Encümen Başkanlığı huzurunda hazır bulunmaları ve aşağıda belirtilen ve istenilen bilgi ve belgeleri eksiksiz ve tam olarak teslim etmeleri zorunludur. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
İhalede İstenilen Bilgi ve Belgeler;    
A-İsteklilerin Gerçek Kişi Olması Halinde;
a. Kanuni ikametgah belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)
b. Nüfus cüzdanı sureti (T.C. Kimlik Numarası belirtilecektir.)
c. Tebligat için adres beyanı,
d. Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği,
e. İsteklilerin, şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu,  
f. Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
g. İsteklilerin, geçici teminat tutarının yatırdıklarına dair banka dekontu veya süresiz geçici teminat mektubu,
h. Vekaleten ihaleye katılma halinde noter onaylı vekaletname,
B-İsteklilerin Tüzel Kişi Olması Halinde;
a. Tebligat için adres beyanı ve vergi kimlik numarası,
b. Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği,
c. İsteklilerin, şartname bedeli yatırıldığına dair banka dekontu,
d. İsteklilerin, geçici teminat tutarının yatırdıklarına dair banka dekontu veya süresiz geçici teminat mektubu, e. İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir güncel belge,
f. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
g. Vekaleten ihaleye katılma halinde noter onaylı vekaletname,
C-İsteklilerin Kamu Tüzel Kişiliği Olması Halinde;
a. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge,
D-İsteklilerin Ortak Girişim Olması Halinde;
a. Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,
b. İş ortaklığında her ortağın (A) ve B bölümünde istenen belgeleri ay ayrı sunmaları zorunludur.
Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
MADDE-6: İDARE İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA, UYGUN BEDELİ TESPİTTE SERBESTTİR.
Bilgi edinmek için karabukozelidare.gov.tr İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir.18.06.2023  
İlan Olunur.

#ilangovtr
Basın No ILN01832222
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.