Betpasgiris.vip restbetgiris.co betpastakip.com restbet.com betpas.com restbettakip.com casino siteleri uluslararası lojistik

2024-2025 EĞİTİMİ ÖĞRETİM YILI KARABÜK İLİ MERKEZ İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDAKİ İLKOKUL / ORTAOKUL / İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YERLEŞİM BİRİMLERİNDEN TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA TAŞINMASI HİZMET ALIMI İŞİ

Yayınlama: 10.07.2024 00:00
A+
A-

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2024-2025 Eğitimi Öğretim Yılı Karabük İli Merkez İlçesinde Taşımalı Eğitim Kapsamındaki İlkokul / Ortaokul / İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Yerleşim Birimlerinden Taşıma Merkezi Okullara Taşınması Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/872308
1-İdarenin
a) Adı:KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:IL MILLI EGITIM MÜDÜRLÜGÜ ERGENEKON MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:6 KAT/3-4 78100 MERKEZ KARABÜK MERKEZ KARABÜK 78100 MERKEZ KARABÜK MERKEZ/KARABÜK
c) Telefon ve faks numarası:3704122280 – 3704242333
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:2024-2025 Eğitimi Öğretim Yılı Karabük İli Merkez İlçesinde Taşımalı Eğitim Kapsamındaki İlkokul / Ortaokul / İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Yerleşim Birimlerinden Taşıma Merkezi Okullara Taşınması Hizmet Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında Karabük ili Merkez ilçesi milli eğitim müdürlüğü tarafından taşıma kapsamına alınan öğrencilerin taşıma merkezi okulalara 10 araçla 181 iş günü taşınması hizmet alım işi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iş günü sayısında eksilme yada artış olabilir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:BEŞBİNEVLER ŞEHİT CEVDET ÇAY ORTAOKULU BEŞBİNEVLER ÖMER LÜTFİ ÖZAYTAŞ İLKOKULU ÖĞLEBELİ OSMANGAZİ ORTA OKULU ÖĞLEBELİ ŞEHİT N8AFİZ TOPSAKAL İLKOKULU AYDINLIK EVLER İLKOKULU ŞEHİT UMUT AYTEKİN ORTA OKULU ŞEHİT ALİCAN ÖZTÜRK İMAM HATİP ORTAOKULU FATİH İLKOKULU FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU SOĞUKSU ORTAOKULU ŞEHİT ADEM YAVRU İLKOKULU
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihi 09.09.2024, işin bitiş tarihi 20.06.2025
d) İşe başlama tarihi:09.09.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:24.07.2024 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):KARABÜK İl MEM Destek Hizmetleri Şubesi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
a) Kamuda yapılmış her türlü öğrenci taşıma işi.
b) Özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci taşıma işi.
c) Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü personel taşıma işi.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr
Basın No ILN02058967
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.